Adatkezelési irányelvek CAPTain kérdőívet kitöltők számára

Bevezető:

 

Jelen adatvédelmi irányelvek elmagyarázzák, hogy miként kezeljük az Ön személyes adatait, függetlenül attól, hogy bemutatkozunk, kompetencia és más értékelési teszteket tölt ki, bejelentkezik a tesztek kitöltését biztosító rendszerbe. Jelen tájékoztató leírja, hogyan kezeljük, tároljuk, használjuk fel személyes adatait ezen adatkezelési tevékenységek keretében és mindeközben hogyan felelünk meg a hatályos jogi kötelezettségeinknek. Személyes adatainak biztonsága kiemelten fontos a számunkra, és elkötelezettek vagyunk az Ön ezzel kapcsolatos jogainak betartásában. A személyes adatok védelme érdekében belső adatvédelmi szabályzatot alakítottunk ki, mely részletesen tartalmazza az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységeinket. A szabályzatot kérésére rendelkezésére bocsájtjuk.

 

Az Ön személyes adatainak kezelője:

Az Ön tesztjét elvégeztető Megbízó, példálózó felsorolással érve, nem kizárólagosan az  Ön munkaadója, Személyzeti tanácsadója, vagy épp az a Társaság, amelyhez Ön egy nyitott pozícióra pályázik, amely társasággal a Captain Hungary Kft. szerződést kötött.

Az adatfeldolgozásért felelős Társaságok: Captain Hungary Kft.

Cím: 1016 Budapest, Aladár utca 17. I./3.

Tel.: +36 1 787 2020

Kontaktszemély: Treumann Róbert E-Mail: office@captain.hu Cégjegyzékszám: 13-09-082989

Ügyvezető igazgató: Treumann Róbert

mint a felmérések, tesztek kitöltését biztosító, az értékeléseket elkészítő Adatfeldolgozó, valamint a

 

CNT Gesellschaft für Personal- und Unternehmensentwicklung mbH (CNT Személyzet- és vállalatfejlesztési GmbH)

Cím: Kleine Johannisstraße 20, 20457 Hamburg, Deutschland

Tel.: 040 963 882 0

Kontaktszemély: Frauke Wrage

E-Mail: datenschutz@cnt-gesellschaften.com

Cégjegyzékszám: HRB 62 657

Ügyvezető igazgató: Sigrid Turba

mint a Captain Hungary Kft. számára a felmérések, tesztek, értékelések kezelését lehetővé tevő informatikai rendszer fejlesztője és üzemeltetője, a Captain Hungary Kft. Al-adatfeldolgozója. A CNT Gesellschaft für Personal- und Unternehmensentwicklung mbH (CNT GmbH) online felméréseit Magyarországon a Captain Hungary Kft. forgalmazza.

 

Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal a tekintetben, hogy tevékenységével kapcsolatos adatkezelések megfelelnek a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban (különösen az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban GDPR, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – továbbiakban Infotv.) meghatározott elvárásoknak.

 

Az adatkezelés célja

A felmérések az állásokra jelentkező  jelöltek és a különböző munkakörökben  dolgozó munkatársak kompetenciáinak feltérképezését szolgálják. A feltérképezésre kerülő kompetenciák a felmérést megrendelő vállalkozások számára információt nyújtanak arról, hogy a jelölt vagy a munkatárs milyen kompetenciával rendelkezik egy-egy munkakör feladatainak jelenlegi vagy jövőbeli elvégzésére, illetve munkahelyi eredményességének javításához milyen egyéni fejlesztés javasolt. A felmérések kitöltéséhez szükséges alapvető személyes adatok (a jelölt, vagy a munkatárs neve, e-mail címe) kezelésére ezen tevékenységünk keretében kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja: a kompetencia tesztekkel, felmérésekkel és értékeléssekkel kapcsolatos adatkezelés az ÖN önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

Személyes vonatkozású adatok kezelése

A személyes adatai kezeléséhez a felmérések kitöltése és értékelése során nevének és e-mail címének megadásával, az adatfelvétel módjától függetlenül (ideértve, ha Ön közvetlenül, részünkre adja meg ezen személyes adatait, vagy az Adatkezelő juttatja el számunkra, vagy rögzíti az on-line felületen) – egyértelmű, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeljük.

Amennyiben a felmérés kitöltésére egy, Adatfeldolgozótól különböző vállalkozás kérte fel, akkor személyes adatait (nevét és az e-mail címét) ettől a vállalkozástól (a felmérés megrendelőjétől) kaptuk meg.

 

Amennyiben nem ismert az Ön számára, hogy ki rendelte meg az Ön CAPTain felmérését, a felmérést megrendelő vállalkozás megnevezéséről és a vállalkozás által részünkre megadott kapcsolattartó személy nevéről, elérhetőségéről minden esetben tájékoztatást nyújtunk Önnek, amennyiben ezt a  office@captain.hu címen e-mail-ben vagy a CAPTain Hungary Kft, 1016 Budapest, Aladár utca 17., I./3. címre megküldött levélben kéri.

A személyes vonatkozású adatokat tároló szerver Németországban 32609 Hüllhorstban található adatközpontban került elhelyezésre és üzemeltetésre.

 

Az adatfeldolgozás során az alábbi személyes vonatkozású adatok lehetnek érintettek:

 • Név, keresztnév
 • Nem (nem kötelező megadni)
 • E-mail cím:
 • Cím (nem kötelező megadni)
 • Vállalat (nem kötelező megadni)
 • A CNT-teszt eredménye (pl. CAPTain, FBBM Motivációs Kérdőív, CAPTain Numerikus/Verbális Képességteszt)

 

A személyes vonatkozású adatok kizárólag azon célra kerülnek felhasználásra, amelyet Adatkezelő (A Captain Hungary Kft. megbízó Társaság) közölt Önnel.

 

Ezen adatokat kizárólag a Megbízó által megnevezett személyekkel közöljük, és tesszük számukra hozzáférhetővé. A Captain Hungary Kft. és a CNT GmbH más személyeknek vagy intézményeknek nem adja tovább az adatokat, anonimizált (álnevesített) formában sem. Egyes esetekben anonimizált, aggregált   eredményeket   tudományos   értékelésre   is   felhasználunk,   de   ilyen   esetekben   nem

 

lehetséges az eredeti tesztet kitöltő személyének beazonosítása.

 

A Captain Hungary Kft. és a CNT GmbH saját maga nem használja fel az adatokat, kivéve, ha a Megbízó ezzel kifejezetten és célhoz kötötten megbízza. A személyes adatok törlése a törvényi szabályozásnak és Megbízónk utasításainak megfelelően történik.

 

Az Ön személyes adatait megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Amennyiben olyan adatvédelmi incidens történne, amely az Ön személyes adatait érinti, az Adatvédelmi Hatóság felé történő bejelentés mellett az incidensről, és az általunk megtett intézkedésekről weboldalunkon, és ha lehetőségünk van rá, az Ön által megadott e-mail címen is közvetlenül tájékoztatjuk.

 

A felmérések kitöltése során alkalmazott adatvédelem:

A felmérések kitöltése minden esetben önkéntes, arra Önt nem kötelezheti senki:

Az online kérdőívhez vezető belépési név és jelszó megadása által az online felületre, és a kérdőívbe történő belépés megfelel az Ön arra vonatkozó nyilatkozatának (ráutaló magatartásának), hogy a kérdőívet önként fogja kitölteni.

 

A CAPTain felmérések kérdőíveiben található kérdések egyértelműek, kizárólag a munka világában szükséges/hasznosítható kompetenciák, tulajdonságok feltérképezését szolgálják,  az Infotv. szerinti különleges adatra (pl. egészségi állapotra vonatkozó adatra) vagy bűnügyi személyes adatra sosem kérdeznek rá.

 

A CAPTain felmérésekben feltérképezett kompetenciák is tekinthetőek személyes adatnak: ezek a kompetenciák lehetnek

 

 • általános munkahelyen jellemző viselkedésbeli tulajdonságok,

 

 • a csoportmunka során nyújtott jellemző tulajdonságok

 

 • gondolkodásbeli-, problémamegoldással kapcsolatos tulajdonságok, vagy

 

 • kapcsolódhatnak például  vezetői,  értékesítői  vagy  ügyfélkiszolgálással  kapcsolatos  munkahelyi tevékenységekhez.

 

A Captain Hungary Kft. a felmérések kérdőívének kitöltésekor (a kérdőív befejezésekor) az Ön válaszait a www.captainonline.com oldalon működő szoftver automatikusan kiértékeli, így a kérdőívre adott válaszai további elemzést nem igényelnek. Az automatikus kiértékelés eredménye azonban soha nem eredményez Önre nézve automatikus döntéshozatalt, az minden esetben kizárólag egy információnak tekinthető, amely más információkkal együttesen alapozhat meg döntést. A kérdőív kitöltését követően az Ön által adott válaszok alapján az adatok feldolgozása – azaz az automatikus kiértékelés – Németországban, a CNT GmbH szerverein történik.

 

Kik ismerhetik meg az Ön CAPTain felmérésének eredményét?

 

A kérdőívekbe történő belépéssel, és a kérdőív végén az utolsó válasz megadása után az „Előre” gombra kattintással Ön önként hozzájárul ahhoz, hogy a felmérést megrendelő vállalkozás és a Captain

 

Hungary Kft. erre megfelelően kiképzett tanácsadói vagy cégképviseletre jogosult munkatársai az Ön felmérésének automatikusan kiértékelt eredményét megismerhessék.

Amennyiben ez ellen bármilyen kifogása van, kérjük, hogy ne kezdje meg a kérdőív kitöltését, illetve, ha már megkezdte, akkor kérjük, hogy szakítsa meg (pl. a „később folytatja” gomb megnyomásával, vagy az internetes böngészője bezárásával) a kitöltést.

Felhívjuk figyelmét, hogy a kérdőívek kitöltésekor, a kérdőívek végén az utolsó válasz megadása után az „Előre” gomb megnyomásakor a felmérést megrendelő vállalkozás és a CAPTain Hungary Kft. erre megfelelően kiképzett tanácsadói automatikus e-mail-ben megkapják az Ön felmérése eredményét.

 

Adatfeldolgozó és al-adatfeldolgozó által az adat- és információbiztonság terén tett technikai védelmi intézkedések

Titkosított kommunikáció

 

A kommunikáció a szerverrel a teszt teljes ideje alatti titkosított adatcsatornán történik (tanúsítvány alapú SSL-256 bites titkosítás). Az SSL-protokoll biztosítja a szerver hiteles azonosítását, valamint az adatok titkosságát és integritását az interneten keresztül történő küldés során. Kérjük a teszt kitöltésének megkezdése előtt ellenőrizze a biztonságos adatkapcsolat létrejöttét. (böngésző típusától függően például a böngésző címsorában a kijelzés „http://“-ről „https://“-re változik, a böngésző címsora zöld háttérre vált, a web cím előtt egy zöld, bezárt lakat jelenik meg, stb.) Az így kialakított biztonságos kommunikáció során az elküldött adatok harmadik személyek számára nem olvashatók. Ezen a helyen azonban nem akarjuk elmulasztani a lehetőséget, hogy utaljunk az internet használat veszélyeire, amire nincsen befolyásunk.

 

A tesztek kitöltése során a web  oldalunk cookie-ket használ,  erről  bővebben  a web  oldal  cookie tájékoztatóban olvashat.

 

IP-Címek gyűjtése

 

Az interneten folytatott kommunikáció mindig legalább két számítógép közötti kétirányú adatcsere. Az érintett számítógépek ehhez gyűjtik és tárolják egymás IP-címeit. Az IP-cím az adott számítógépet azonosítja, nem az azt használó felhasználót. Az IP-címeket rendszeresen töröljük.

 

Hozzáférési adatok gyűjtése

 

A tartalmak weboldalunkon keresztül történő kiadása és megjelenítése technikailag bizonyos adatok gyűjtését követeli meg. Amikor Ön hozzáfér weboldalunkhoz, ezeket az adatokat az Al- adatfeldolgozónk, és az Ön kommunikációs szolgáltatója gyűjti. Ezen adatok nem teszik lehetővé az Ön személyére történő következtetést, de műszaki okokból nélkülözhetetlenek a web oldalak tartalmainak megjelenítéséhez. Ilyen gyűjtött adatok lehetnek példálózó felsorolással éve a weboldal URL címe, az aktuális dátum és idő, az interneten keresztül küldött adatmennyiség, a az Ön böngészőjének típusa és verziója, az Ön számítógépének operációs rendszere, IP címe az internetszolgáltatójának domain neve.

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

A személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatosan az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei az Infotv és a  GDPR  alapján  az  alábbiakban  kerültek  meghatározásra.  Felhívjuk  figyelmét,  hogy   a  jogaival

 

kapcsolatosan   az   office@captain.hu   e-mail   címre   küldött   kérelmével,   vagy   Adatkezelő   más elérhetőségén keresztül élhet.

 

Az Ön jogai:

 • A tájékoztatás joga (az érintett „hozzáférési joga”)
 • A helyesbítés joga
 • A törléshez való jog (az „elfeledtetéshez való jog”)
 • Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog:
 • A tiltakozáshoz való jog:
 • Az adatok hordozhatósághoz (továbbításához) való jog:

 

Bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatai módosítását, helyesbítését, törlését, és bármikor jogosult a Captain Hungary Kft.-vel vagy a felmérést Önnek megrendelő vállalkozással közölt adatok kezelésére, felhasználására vonatkozó hozzájárulást részben vagy egészben visszavonni.

 

Tájékoztatás kérése esetén indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül tájékoztatjuk, hogy milyen adatokat kezelünk önről, milyen célból, és kérése esetén ezeket az Ön részére másolatban is átadjuk.

 

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti adatai törlését az  office@captain.hu e-mail címen vagy a CAPTain Hungary Kft., 1016 Budapest, Aladár utca 17. I./3. címen levélben. A törlést indokolatlan késedelem nélkül végrehajtjuk, és annak megtörténtéről visszaigazolást küldünk az Ön által megadott e-mail címre vagy címre.

 

Az adatkezelési szabályok megsértése esetén jogosult a CAPTain Hungary Kft.-nél tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, illetve panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatósághoz (1537 Budapest, Pf. 834. és 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c ; honlap: www.naih.hu ; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; T.: 06 1 391 1400) kérve az adatkezelésünk vizsgálatát, illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt az Infotv. 22. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhat az Ön lakhelye, vagy a mi székhelyünk szerint illetékes bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

 

 

Ha további információkat kér, vagy kérdései vannak, kérjük forduljon hozzánk bizalommal és írjon a következő címek egyikére: